Почетна » Алатки и урнеци » Корисни ексел алатки

Корисни Ексел програми и калкулатори (EXCEL 2010 Sreadsheets)

Во продолжение следуваат неколку корисни програми и калкулатори, изработени во MS Excel 2010, кои се надеваме ќе Ви послужат за да Ви ја олеснат работата при одредени пресметки и одлуки. Овие калкулатори се посветени на пресметки од областа на даноците (персоналните даноци како и данокот на додадена вредност – ДДВ), финансискиот менаџмент, вреднувањето на хартии од вредност, општи економски модели, потоа неколку маркетинг матрици, како и модели од областа на менаџментот и одлучувањето и сл.

Исто така се надеваме дека оваа мала база на калкулатори во иднина ќе порасне и ќе можеме да Ви понудиме поголем избор на корисни програмчиња.
За какви било прашања во однос на тоа како се користат овие калкулатори, или евентуални грешки, слободно обратете се на [email protected].

ПЛАТА - КАЛКУЛАТОР

Бруто плата

Калкулатор за пресметка на нето плата тргнувајќи од бруто или обратно. Калкулаторот ги зема предвид и минималната и максималната основа за пресметка на придонеси согласно релевантната законска рамка како и прогресивните даночни стапки. На крајот калкулаторот и дава податок за ефективниот трошок (данок на личен доход и придонеси) на нето и вкалкулиран во бруто платата. Содржи компаративни sheet-ови за споредба на податоци од 2018 година до денес. Се пополнуваат жолтите полиња во sheet-от за пресметка.

ПРЕСМЕТКА НА КАЗНЕНА КАМАТА СОГЛАСНО ЗОО

Пресметка на казнена камата

Калкулатор за пресметка на казнена камата содржи податоци за сите референтни казнени камати објавени од НБРМ од 2010 до денес и редовно се ажурира. Може да се користи доста флексибилно и може да е се користи и од страна на вешти лица, но доволно е едноставен да биде искористен и од било која засегната страна.

ДАНОЦИ - КАЛКУЛАТОРИ

Данок на личен доход

Калкулатор кој ќе Ви помогне да пресметате колкава е Вашата обврска за аконтација за данок на личен доход по разни основи, имајќи ги предвид актуелните даночни стапки и нормираните трошоци за разни видови доход.

Вкалкулиран ДДВ

Едноставен калкулатор кој ќе Ви одговори на прашањето „колку ДДВ е содржан во оваа цена?“

ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ И АНАЛИЗА, ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

WACC

Програм за пресметка на просечната пондерирана цена на капиталот (Weighted Average Cost of Capital - WACC), како просечен трошок на изворите на финансирање на Вашата фирма.

Бета коефициент

Програм за пресметка на бета коефициент на одредена акција преку анализа на податоци за 36 периоди.

Модел на Хамада

Оцена на влијанието на структурата на капиталот врз бета коефициентот преку моделот на Роберт Хамада. Проверете како различното учество на долгот и сопствениот капитал ќе влијае врз ризичноста на Вашата фирма, барем „на хартија“.

Вреднување на обврзници

Калкулатор за пресметка на вредноста на обврзница и стапката на принос до достасување (Yield to Maturity - YTM) на истата.

Оцена на капитални вложувања

Програм за пресметка на најважните показатели за оценка на исплатливоста на одредена инвестиција, врз основа на проектираните приходи и трошоци.

Анализа на ФИ

Вертикална, хоризонтална анализа, како и пресметка на најважните финансиски и оперативни показатели.

Амортизација на кредити

Проверете како ќе изгледа амортизацискиот план на евентуално подигнат кредит - колкав ануитет ќе треба да плаќате и колку вкупно камата ќе платите?

МЕНАЏМЕНТ - АЛАТКИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА

BCG

Славната матрица на Boston Consulting Group (BCG). Проверете кои од Вашите бизниси се спремни за „молзење“, во кои други се потребни дополнителни вложувања а кои се непрофитабилни?

General Electric Model

Моделот на МекКинзи (МcКinsey) и General Electric (GE) е еден вид на надградба на матрицата на BCG. Наместо само два, во матрицата на GE се вклучуваат мноштво интерни и екстерни фактори. Тоа секако го прави овој модел доста покомплициран за употреба.

Матрица за одлучување

Многу корисна матрица за квантитативно дефинирање на релевантните параметри при процесот на носење на разни деловни одлуки.

КЛАСИЧНА ЕКОНОМИЈА

BEP

Пресметка на преломна точка (break-even point - BEP), со пример и график.

Ценовна еластичност на понуда и побарувачка

Програм за пресметка на ценовната еластичност на понудата и побарувачката по двете најпопуларни методи (класичен метод и метод на средна вредност).