сабота, јуни 19, 2021

Сметководствени услуги СМЕТКОВОДСТВО, ДАНОЦИ, ПРЕСМЕТКИ на ПЛАТИ Даночни совети и даночни извештаи Пресметки на плати и останати надоместоци
Даночен консалтинг Финансиски совети, анализи и извештаи за интерни потреби Деловни совети: дефинирање на процеси, постапки и автоматики Бизнис планови за start-up и постоечки бизниси
КОНСАЛТИНГ УСЛУГИ
Практично сметководство Напредно сметководство ОБУКИ Анализа на финансиски извештаи
КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ Поинакво континуирано професионално усовршување (КПУ):
интеракција, комуникација, дискусии, прашања и вмрежување!
Основање на трговски друштва и НПО (постапка за упис во ЦРМ) Оперативни услуги Вештачења (материјално, сметководствено и финансиско работење)
ОСНОВАЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА, ВЕШТАЧЕЊА и ДРУГИ УСЛУГИ
Makedonski Kvalitet 2017 3e international - 3e accounting independent member

Ваш компас на патот кон успехот!

Конто Профит е Ваш единствен деловен партнер на кој може да се потпрете во една бурна и променлива средина!

Конто Профит постои за да им овозможи на своите клиенти да се фокусираат на она што најдобро го прават, додека сметководството, даночните пресметки и финансиската анализа можете да ни ги оставите нам!

Фокусирајте се на Вашите главни компетенции, посветете се на растот и развојот на Вашиот бизнис и профитот Ви е загарантиран. Дозволете ние да Ве посоветуваме и да се погрижиме за сите придружни административни работи. Дозволете ние да бидеме Ваш компас на патот кон успехот!

Последни објави

Што можеме да направиме за Вас?

За правни лица

комплетен пакет на делови услуги: сметководство, даноци, плати, консалтинг, вештачења, основање на правни лица и оператива

За физички лица

Обуки за студенти, аналитичари, сметководители, претприемачи и административци, портфолио менаџмент и финансиски совети

За што можеме да Ве обучиме?

Практично сметководство

Од основање на ДОО, преку даночната регулатива, евиденција на секојдневни настани на база на реална документација (ф-ри, договори, изводи, увозни царински декларации, плата, фискални с-ки и сл.), па до финалните книжења и подготовката на годишната сметка (биланс на состојба и биланс на успех).

Напредно сметководство

Покомплексни сметководствени настани и нивен даночен третман: капитални добивки и загуби, финансиски одобренија и задолженија, расходување, ревалориација, обезвреднување на основни средства, евиденција на растур, кало, крш и расипување и кусоци, производство (планска цена), градежништво, член 32-а од ЗДДВ итн.

Финансиска контрола и анализа на финансиски извештаи

Сметководството е азбуката на финансиското работење. Тоа е нервниот систем на секој деловен ентитет. Отидете чекор понапред и нурнете подлабоко во анализирањето на финансиските извештаи кои се генерираат во сметководството. Научете како да донесете вистински одлуки преку анализа на бруто биланси и заклучни листови со помош на MS Excel.

Зошто да не одберете нас?

Најдобриот тим

Млади а искусни, енергични и ефикасни! Нашиот тим се состои од четири магистри по економски науки, тројца дипломирани економисти, еден правник, како и бројни надворешни соработници - адвокати, ревизори, проценители, брокери и други!

Долга традиција

Постоиме веќе 25 години! Етаблирани на пазарот, познати по професионалноста, релијабилноста, ажурноста и професионалноста! Семејниот бизнис на г-ин Ангелко Грозданов продолжен од г-ин Благоја Грозданов.

Се на едно место

Основање на трговски друштва и здруженија, промени на податоци во ЦРМ, сметководство, пресметки на плати, даночни извештаи, финансиски консалтинг, оперативни правни услуги, вештачења, КПУ, обуки !