Ваш компас на патот кон успехот!

Конто Профит е Ваш единствен деловен партнер на кој може да се потпрете во една бурна и променлива средина!
Конто Профит постои за да им овозможи на своите клиенти да се фокусираат на она што најдобро го прават, додека сметководството, даночните пресметки и финансиската анализа можете да ни ги оставите нам!
Фокусирајте се на Вашите главни компетенции, посветете се на растот и развојот на Вашиот бизнис и профитот Ви е загарантиран. Дозволете ние да Ве посоветуваме и да се погрижиме за сите придружни административни работи. Дозволете ние да бидеме Ваш компас на патот кон успехот!

Што можеме да направиме за Вас?

За правни лица

комплетен пакет на делови услуги: сметководство, даноци, плати, консалтинг, вештачења, основање на правни лица и оператива

За физички лица

Обуки за студенти, аналитичари, сметководители, претприемачи и административци, портфолио менаџмент и финансиски совети

За што можеме да Ве обучиме?

Практично сметководство

Од основање на ДОО, преку даночната регулатива, евиденција на секојдневни настани на база на реална документација (ф-ри, договори, изводи, увозни царински декларации, плата, фискални с-ки и сл.), па до финалните книжења и подготовката на годишната сметка (биланс на состојба и биланс на успех).

Напредно сметководство

Покомплексни сметководствени настани и нивен даночен третман: капитални добивки и загуби, финансиски одобренија и задолженија, расходување, ревалориација, обезвреднување на основни средства, евиденција на растур, кало, крш и расипување и кусоци, производство (планска цена), градежништво, член 32-а од ЗДДВ итн.

Финансиска контрола и анализа на финансиски извештаи

Сметководството е азбуката на финансиското работење. Тоа е нервниот систем на секој деловен ентитет. Отидете чекор понапред и нурнете подлабоко во анализирањето на финансиските извештаи кои се генерираат во сметководството. Научете како да донесете вистински одлуки преку анализа на бруто биланси и заклучни листови со помош на MS Excel.

Зошто да не одберете нас?

Најдобриот тим

Млади а искусни, енергични и ефикасни! Нашиот тим се состои од четири магистри по економски науки, тројца дипломирани економисти, еден правник, како и бројни надворешни соработници - адвокати, ревизори, проценители, брокери и други!

Долга традиција

Постоиме веќе 25 години! Етаблирани на пазарот, познати по професионалноста, релијабилноста, ажурноста и професионалноста! Семејниот бизнис на г-ин Ангелко Грозданов продолжен од г-ин Благоја Грозданов.

Се на едно место

Основање на трговски друштва и здруженија, промени на податоци во ЦРМ, сметководство, пресметки на плати, даночни извештаи, финансиски консалтинг, оперативни правни услуги, вештачења, КПУ, обуки !