Почетна » Услуги » Јавни набавки – консултации и подготовка на документација » Пакет советодавни услуги ЗА ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ

Пакет советодавни услуги ЗА ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ

Услуга

Што се добива

За конкретна постапка           

Договор на квартално ниво                   

Договор на полугодишно/годишно ниво 

Усни/писмени консултации 

Оваа услуга ќе обезбеди:

>>> одговори на одредени прашања поврзани со конкретна постапка за јавна набвака или одговори на одредени прашања поврзани со јавните набавки во момент кога проблемот ќе се појави или е потребно да се донесе одредена одлука. 

 

 

 

 

Анализа на огласот за јавна набавка и тендерската документацијa

Оваа услуга ќе обезбеди:

>>> утврдување дали податоците во огласот и тендерската документација се исти;

>>> утврдување дали тендерската документација е изготвена согласно законот и дали ги содржи сите неопходни податоци потребни за навремено изготвување на прифатливи понуди.

 

 

 

 

Подготовка на предлози кои би можеле да се дадат во фазата на техничкиот дијалог

Оваа услуга ќе обезбеди:

>>> во фазата на технички дијалог (доколку се спроведува), навремено да се дадат предлози за подобрување на тендерската докуменрација или предлози за отстранување на одредени дискриминаторски критериуми, барања или услови.

 

 

 

Подготовка на прашања за разјаснување на тендерската документација, како и предлози за измена/дополнување на тендерската документација и анализа на дадените одговори

Оваа услуга ќе обезбеди:

>>> навремено поставување на прашања за разјаснување на одредени делови од тендерската документација;

>>> навремено поставување на образложени барања за измена на одредени барања, критериуми или услови кои се дискриминаторски, односно кои фаворизираат одредени производители, земја на потекло и слично;

>>> давање на предлози кои ќе придонесат за подобрување на одделни делови од тендерската документација. 

 

 

 

 

Анализа на дадените одговори на поставените прашања и предлозите за подобрување на тендерската документација

Оваа услуга ќе обезбеди:

>>> навремено да се аналирираат одговорите на договорниот орган со цел да се утврдат натамошните чекори.

 

 

 

Подготовка на потребната документација за учество во постапката за јавна набавка

Оваа услуга ќе обезбеди:

>>> Навремена подготовка на целокупната потребна документација за учество во конкретна постапка за јавна набавка.

 

 

 

Изработка на чек листа на потребните документи и услови за учество во постапката за јавна набавкa

Оваа услуга ќе обезбеди:

>>> Таксативно наведување на сите потребни документи, барања или услови кои треба да бидат доставени со понудата со цел учество во конкретна постапка за јавна набавка.

 

 

 

 

Помош при составување на групна понуда

Оваа услуга ќе обезбеди:

>>> совет како да се одберат економски оператори со кои ќе може да се подготви групна понуда;

>>> што ќе треба да исполни секој од економски оператори кои ќе учествуваат во групата;

>>> како да се подготви потребната документација за учество на групата на понудувачи во постапката за јавна набавка. 

 

 

 

Помош во избор на субјекти кои ќе бидат техничка поддршка или поддизведувачи

Оваа услуга ќе обезбеди:

>>> совет како да се одберат субјекти кои ќе дадат техничка поддршка или поддизведувачите на кои ќе им се додели дел од договорот;

>>> проверка и подготовка на документацијата  која ќе треба да ја достават субјектите чија способност ќе се користи, односно документацијата за подизведувачите.

 

 

 

Анализа на одлуката за избот и/или одлуката за поништување на постапката

Оваа услуга ќе обезбеди:

>>> проверка на даденото образложение во истата за неизбор/отфрлање на понудата и совет дали да се поднесе жалба.

 

 

 

 

Подготовка на жалба

Оваа услуга ќе обезбеди:

>>> навремена подготовка на жалбата и утврдување на основите по кои истата би се вложила;

>>> утврдување дали ќе биде потребно да се бара  одржување на усна расправа или да се бара ангажирање на вешти лица;

>>> по потреба помош и совет при подготовка и на тужба.

 

 

 

Помош при појава на недоразбирања при реализација на договорот

Оваа услуга ќе обезбеди:

>>> анализа на склучениот договор;

>>> помош во мирно решавање на евентуални спорови;

>>> предлози за ставање на договорот во мирување заради виша сила.

 

 

 

Цена

 

По постапка 65.000 + 18% ДДВ

Месечен паушал 36.000 + 18% ДДВ

Месечен паушал 30.000 + 18% ДДВ