Термини за обука за Финансиска анализа во јануари

0
8036
finance-growth-2

Финансиска анализа и контрола: Обука за претприемачи, кредитни аналитичари, брокери, советници, сметководители и ревизори…

Термини: 27.1, 28.1 и 29.1 (понеделник до среда) од 17:00-19:30.

Цена: 4.900 денари.

Теми: Подготовка на извештај за парични текови, анализа на финансиски извештаи преку реални примери од бруто биланс и аналитички картички (ликвидност, солвентност, активност, задолженост и профитабилност), вертикална и хоризонтална анализа, статистичка анализа (регресија и корелација), користење на MS Excel како алатка при анализата.

Обуката вклучува и прирачник со примери од 70 страници.Консалтинг услуги
Научете како да ги интерпретирате финансиските извештаи и кака врз таа основа да носите правилни одлуки!