Продолжување на периодот на замрзнување на цените на одредени производи до 28.2

0
1763

Важноста на Одлука за определување на највисоки цени на одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало објавена во Службен весник 270 од 6.12.2021, дополнета во Службен весник 280 од 15.12.2021, беше измената, така што цените на предметните артикли ќе се замрзнати до 28.2.2022….