Пренесување на даночни загуби за намалување на даночна основа во идни периоди и поднесок на ДД 01

0
253

Со Законот за данокот на добивка на даночните обврзници за данокот на добивка кои оствариле загуба, овозможено им е истата да ја пренесат на товар на добивките во идните пресметковни периоди преку намалување на даночната основа во образец ДБ. Намалување на даночната основа во образец ДБ по основ на искажана загуба од претходни периоди е…