Право на намалување на даночна основа за данок на добивка со пренесување на искажана загуба и поднесок на образец ДД-01

0
115

Со Законот за данокот на добивка на даночните обврзници за данокот на добивка кои оствариле загуба, овозможено им е истата да ја пренесат на товар на добивките во идните пресметковни преку намалување на даночната основа во образец ДБ. Намалување на даночната основа во образец ДБ по основ на искажана загуба од претходни периоди е регулирано…