Потсетување за уплата на 2% од од вкупниот приход остварен во претходната година во недела и на празници

0
163

Потсетуваме дека согласно член 25 од Законот за трговија, трговија на големо и трговија на мало не може да се вршат во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови согласно со членот 2 од Законот за празниците на Република Македонија (во натамошниот текст: празници), но по исклучок,…