Посебни видови на даночна основа согласно Законот за данок на додадена вредност (акцент на промет со употребувани добра и половни автомобили)

0
423

Правилно утврдување на даночната основа е важен сегмент во процесот на оданочување со данокот на додадена вредност, од причина што неточно одредување на даночната основа доведува до неточно пресметување и плаќање на данокот на додадена вредност, а истовремено и неточно евидентирање на данокот што пак во постапка на надворешна контрола од страна на Управата за…