Поднесок на образец ДД-БС и ДЛД-БС и признавање на расходот од расходување на основните средства во ДБ и ДЛД-ДБ за 2023 година

0
322

Барањето согласност за признавање на расход во даночен биланс на расходуваните основни средства, е уредено со  согласно член 9-а од Законот за данокот на добивка (ЗДД) и член 24 од Законот за данокот на личен доход. Обрасците се поднесуваат за средствата кои имаат сегашна вредност и кои понатаму не можат да се користат, а врз…