Поднесок на „ДД-ДО“ при престанување на условите за даночно ослободување од данокот на добивка по основ на реинвестирана добивка и донирани финансиски средства на спортски субјекти

0
72

Во Службен весник 199/23 беa објавени измените и дополнувањата во ЗДД, согласно кои во членот 28, се додава нов став (5) кој предвидува обврска за плаќање на петкратниот износ на данокот во случаите кога даночниот обврзник документирано не докаже дека даночното ослободување по основ на реинвестирана добивка го искористил за вложувања во материјални средства и во…