Оданочување на доход од закуп и подзакуп од имот и третман на режиски трошоци кои гласат на закуподавач – физичко лице

0
475

Доходот од закуп е еден од највообичаените форми на доход кој го остваруваат физички лица. Истиот е секако предмет на оданочување со данок на личен доход (ДЛД). Особено интересна тема е третманот на режиските трошоци кои гласат на физичкото лице – закуподавач при земањето на објект под закуп. Во продолжение ќе се задржиме на даночниот…