На веб страницата на УЈП е објавен образецот П/ТЦ – Прилог кон ДБ со податоци за трансакции меѓу поврзани лица

0
304

Со измените и дополнувањата на Законот за данокот на добивка (Службен весник на 199/2023) од 1 јануари 2024 година со цел намалување на административниот товар на даночните обврзници и на УЈП се укинува обврската за задолжително поднесување на извештаите за трансферни цени до УЈП до 30 септември во тековната година. Наместо тоа, обврзниците ќе ги…