Измени и дополнувања во Правилникот за данок на добивка од Службен Весник 6 од 10.1.2020

0
8225
tax-word

Изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување. Со овие измени и дополнувања се искристализираа неколку одредби од самиот Закон и се постигна синхронизација измеѓу Законот и подзаконските акти. Измени во правилникот за ЗДД Сл. Весник 6 од…