Даночно изземање или примена на пониска даночна стапка при оданочувањето со ДЛД на доходот кој го остварува странско физичко лице (нерезидент)

0
187

Во ера на глобализација и интеграција на меѓународните економски процеси, се повеќе се јавува и потребата за меѓународната размена на производи и услуги. Со тоа, сами по себе се наметнуваат и прашања поврзани со двојното оданочување. Овие прашања најчесто се тема која се регулира преку меѓународни договори, кои го дефинираат степенот до кој државата потписничка…