Почетна » Алатки и урнеци » Урнеци за разни акти

Урнеци за разни акти

Во продолжение следуваат урнеци, примери и шаблони за некои корисни секојдневни акти кои може да Ви бидат од корист. Секако, актите кои ќе ги најдете на нашата страница се само урнеци и истите во секој случај мора да бидат прилагодени на Вашите конкретни потреби и околности доколку истите ги користите.

За какви било прашања слободно обратете се на [email protected].

УРНЕЦИ НА ОДЛУКИ, СПОГОДБИ, ИЗЈАВИ И ДРУГИ АКТИ

Спогодба за раскин на редовен работен однос

Урнек за спогодба за раскин на работен однос

Решение за користење на право на годишен одмор

Урнек за решение за користење на право на годишен одмор

Одлука за исплата на јубилејна награда

Урнек за одлука за јубилејна награда

Одлука за исплата на регрес

Урнек за решение за користење на право на годишен одмор

Одлука за отпис на обврски / побарувања

Урнек за одлука за застарени отпис (да се достави до засегнатиот партнер)

Овластување за потпис на излезни ф-ри

Урнек за овластување

Конфирмација на салдо на с-ка

Урнек за конфирмација

Изјава за мобинг

Урнек за спогодба за раскин на работен однос

Одлука за касов максимум

Урнек за касов максимум согласно Закон за платен промет

Одлуки за годишна сметка

Урнек за цел сет одлуки за усвојување на завршна сметка, распределба на добивка, покривање на загуба, распределба на дивиденда и реинвестирање на добивка