Oстварени добивки од 2009 до 2013 година кои се користат за исплата на дивиденда и за покривање на загуба од аспект на данокот на добивка

0
231

Употребата на добивките кои компаниите ги имаат остварено во периодот 2009 до 2013 година за исплата на дивиденди или за покривање на загубите од претходни години вообичаено се избегнува, но во одредени ситуации и за одредени цели може да стане неизбежно. Комплексноста и специфичноста на оваа тема произлегува од даночниот третман на овие настани и…