30.9.2020 е краен рок за поднесок на извештај за трансферни цени согласно Законот за данок на добивка

0
4477

Потсетуваме на крајниот рок за поднесок на овој извештај. Согласно членот 12 од Законот за данокот на добивка (ЗДД), непризнаен расход и помалку искажан приход за даночни цели е позитивната разлика меѓу цената на извршената деловна или финансиска трансакција меѓу поврзани лица (трансферната цена) и пазарната цена и тоа: износот на позитивната разлика помеѓу расходите…