Финансиска поддршка за работодавачите за исплата на платите април, мај и јуни (нова уредба од 28.4), ажурирано на 10.6

0
7259

Оваа нова уредба треба да ја замени претходната уредба за финансиска поддршка за работодавачите и носи неколку промени во однос на претходната уредба. Уредбата е изменета и дополнета во Службен весник 113 од 1.5.2020. Деловите кои на 1.5 се исфрлени или изменети подолу се прецртани додека додадениот текст е во сина боја. Во црвена боја…