Утврдување на резултатот од работењето, даночна основа и обврска за данок на добивка

0
7973

Основа за пресметување на данокот од добивка е добивката која се утврдува во ДБ како разликата меѓу вкупните приходи и расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководството и сметководствените стандарди. Во овој напис се осврнуваме на завршните сметководствени книжења пред затварањето на финансиската година и пополнувањето на соодветните полиња во…