Утврдување на даночна основа за ДДВ: специфични ситуации

0
6261

Правилно утврдување на даночната основа е важен сегмент во процесот на оданочување со данокот на додадена вредност, од причина што неточно одредување на даночната основа доведува до неточно пресметување и плаќање на данокот на додадена вредност, а истовремено и неточно евидентирање на данокот што пак во постапка на надворешна контрола од страна на Управата за…