понеделник, јануари 30, 2023
Почетна » Услуги » Сметководствени услуги » Формулар за барање на понуда за Сметководствени услуги

Формулар за барање на понуда за сметководствени услуги

  Име на субјектот (пред називот внесете и опис за одредени специфики за работењето како на пример работа во ТИРЗ, заштитно друштво и сл.):

  Години на работење:
  0-2 години2-5 години5+ години

  Главна дејност (дозволено заокрожување на повеќе опции):
  Трговија на големоТрговија на малоПроизводствоГрадежни услуги / оперативаУслуги / сервис (ИТ, маркетинг, изнајмување, угостителство и сл.)ТП / СВД (адвокати, нотари, извршители и сл.)Финансиски лизинг, осигурување, штедилници и сл.ПЗУ/ПЗОБуџетска единица / буџетски корисникАптекиНепрофитна организација (здружение)Друго

  ДДВ Обврзник:
  Не регистрирани за целите на ДДВТримесечниМесечни ДДВ обврзници

  Остварен приход:
  Последна година од биланс на успех
  Претпоследна година од биланс на успех

  Адреса:

  Телефон:

  Контакт е-пошта:

  Број на вработени во моментот на барање на понуда:

  Внесувајте податоци за ГОДИШЕН обем на документација

  Број на исплатени хонорари:

  Патни налози (проценка од-до):

  Број на влезни фактури од домашни добавувачи (проценка од-до):

  Број на увози (проценка од-до):

  Број на денарски банкови изводи, вкупно од сите трансакциски сметки (проценка од-до):

  Просечен број на редови во еден банков извод (проценка од-до):

  Број на трансакциски сметки:

  Број на девизни банкови изводи, вкупново сите валути и во сите банки (проценка од-до):

  Вкупна излезна документација (излезни фактури, договори и друга финансиска документација за сметководствена обработка | проценка од-до):

  Број на фискални апарати за регистрирање на готовински промет:

  Број на шифри на артикли (во моментот на барање на понуда)
  На трговски стоки:
  На материјали и суровини:

  Вредност на залихи на Стоки:
  На 01.01. претходниот период:
  На 31.12. претходниот период:

  Вредност на залихи на Материјали и суровини:
  На 01.01. претходниот период:
  На 31.12. претходниот период:

  Работа со партнери од странство?
  УвозИзвозТранзит

  Опис на работата со странски добавувачи и клиенти:

  Останати забелешки и коментари:

  Напомена: зависни од претходно посочената(-ите) основна(и) дејности и бараните услуги, некои од податоците може да се остават непополнети. Сите информации се од строго доверлив карактер и ќе бидат искористени единствено заради доставување на издржана понуда за соработка.

  Услуги за кои да се достави понуда (заокружување на повеќе опции):
  Финансиско сметководство и даночен консалтингМатеријално сметководствоИзработка на ПЛТ/ЕТ(трговија на мало)Пресметка на платиКонсалтинг(финансиска анализа, совери поврзани со маркетинг и продажба, бизнис планови и сл.)Лице за контакт (за подигање на документација)Обуки за вработенитеОстанати

  Како дознавте за нас?
  Препорака од познаникДневен/неделен весникФејсбукЗлатна книга/Yellow PagesПребарување на Интернет(Google, Yahoo и сл.)Преку Веб директориумОстанато

  Понудата ќе Ви биде доставена во рок од 48 часа по приемот на формуларот.

  Понудените цени ќе се однесуваат на внесените податоци и доколку дојде до промени во обемот на актовностите околу одржување на евиденцијата за конкретниот субјект, која било страна секако дека може да побара ревизија на цената.