Почетна » Услуги » Сметководствени услуги » Формулар за барање на понуда за Сметководствени услуги

Формулар за барање на понуда за сметководствени услуги

  Име на субјектот (пред називот внесете и опис за одредени специфики за работењето како на пример работа во ТИРЗ, заштитно друштво и сл.):

  Години на работење:
  0-2 години2-5 години5+ години

  Главна дејност (дозволено заокрожување на повеќе опции):
  Трговија на големоТрговија на малоПроизводствоГрадежни услуги / оперативаУслуги / сервис (ИТ, маркетинг, изнајмување, угостителство и сл.)ТП / СВД (адвокати, нотари, извршители и сл.)Финансиски лизинг, осигурување, штедилници и сл.ПЗУ/ПЗОБуџетска единица / буџетски корисникАптекиНепрофитна организација (здружение)Друго

  ДДВ Обврзник:
  Не регистрирани за целите на ДДВТримесечниМесечни ДДВ обврзници

  Остварен приход:
  Последна година од биланс на успех
  Претпоследна година од биланс на успех

  Адреса:

  Телефон:

  Контакт е-пошта:

  Број на вработени во моментот на барање на понуда:

  Внесувајте податоци за ГОДИШЕН обем на документација

  Број на исплатени хонорари:

  Патни налози (проценка од-до):

  Број на влезни фактури од домашни добавувачи (проценка од-до):

  Број на увози (проценка од-до):

  Број на денарски банкови изводи, вкупно од сите трансакциски сметки (проценка од-до):

  Просечен број на редови во еден банков извод (проценка од-до):

  Број на трансакциски сметки:

  Број на девизни банкови изводи, вкупново сите валути и во сите банки (проценка од-до):

  Вкупна излезна документација (излезни фактури, договори и друга финансиска документација за сметководствена обработка | проценка од-до):

  Број на фискални апарати за регистрирање на готовински промет:

  Број на шифри на артикли (во моментот на барање на понуда)
  На трговски стоки:
  На материјали и суровини:

  Вредност на залихи на Стоки:
  На 01.01. претходниот период:
  На 31.12. претходниот период:

  Вредност на залихи на Материјали и суровини:
  На 01.01. претходниот период:
  На 31.12. претходниот период:

  Работа со партнери од странство?
  УвозИзвозТранзит

  Опис на работата со странски добавувачи и клиенти:

  Останати забелешки и коментари:

  Напомена: зависни од претходно посочената(-ите) основна(и) дејности и бараните услуги, некои од податоците може да се остават непополнети. Сите информации се од строго доверлив карактер и ќе бидат искористени единствено заради доставување на издржана понуда за соработка.

  Услуги за кои да се достави понуда (заокружување на повеќе опции):
  Финансиско сметководство и даночен консалтингПресметка на платиОбуки за вработенитеОстанати

  Како дознавте за нас?
  Препорака од познаникДневен/неделен весникФејсбукЗлатна книга/Yellow PagesПребарување на Интернет(Google, Yahoo и сл.)Преку Веб директориумОстанато

  Понудата ќе Ви биде доставена во рок од 48 часа по приемот на формуларот.

  Понудените цени ќе се однесуваат на внесените податоци и доколку дојде до промени во обемот на актовностите околу одржување на евиденцијата за конкретниот субјект, која било страна секако дека може да побара ревизија на цената. Не нудиме услуги поврзани со материјално сметководство и изработка на трговски документи (ПЛТ / ЕТ и сл.).