Почетна » Услуги » Регистрација на трговски друштва и здруженија » Прашалник за основање на правно лице

Прашалник за основање на правно лице

  1. Вид на правно лице:
  ДОО (повеќе правни или физички лица основачи)ДООЕЛ (едно физичко или правно лице основач)АД со јавен повик (50.000 евра влог)АД без јавен повик (25.000 евра влог)Здружение на граѓани (доколку основате здружение одговорете ги само прашањата 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10.)

  2. Главна дејност на друштвото (описно или точна шифра од НКД рев. 2) или доколку се работи за здружение набројте ги главните цели

  3. Предлог имиња на субјектот

  4. Седиште (адреса)

  5. Дали друштвото ќе има подружници?
  ДаНе

  Доколку друштвото нема да има подружници следните неколку прашања оставете ги празни.
  5.1 Име на подружница (и)

  5.2 Раководител на подружница (и)

  5.3 Адреса на подружница (и)

  5.4 Дејност на подружница (и) – описно или точна шифра од НКД рев. 2

  6. Вкупна основачка главнина (минимум 5.000 евра во пари или имот / предмети проценети од овластен проценител)
  Во пари:

  Во предмети:

  7. Основачи. Во полето податоци за основачот се внесуваат:
  • За физичко лице: име и презиме, ЕМБГ, занимање, стручна спрема, адреса на живеење или
  • За правно лице: назив на правно лице, ЕМБС и ЕДБ на правно лице и адреса на правно лице
  • За здружение неопходни се најмалку 5 основачи

  8. Управител/директор: наведете име и презиме, ЕМБГ, занимање, стручна спрема, адреса на живеење

  9. Банка во која се отвара прва трансакциска сметка

  10. Службен e-mail (не смее претходно да е користен од друг субјект, оставете празно за ние да отвориме нова адреса при основањето):

  11. Дали сакате доброволно да се регистрирате за целите на ДДВ уште од самиот почеток на работење?
  ДаНе

  12. Ваш личен e-mail:

  Дополнителни документи кои треба да ги доставите во постапката за основање, за кои ќе бидете контактирани од наша страна:

  * Копија од лична карта за основачите физички лица и тековна состојба за основачите правни лица
  * Копија од лична карта за управителот и раководителот на подружница
  * Во случај на странски лица потребни се преведена патна исправа (пасош) од овластен судски преведувач и овластени преводи на какви било дополнително потребни документи

  Сите доставени податоци се од строго доверлив карактер и ќе послужат строго за наменета за која се доставени и ќе бидат заштитени согласно релевантната законска регулатива!


  Комплетна листа на дејности (НКД Рев. 2), ќе најдете тука.