Уредба со законска сила за примена на Законот за облигациони односи (ажурирано на 12.6.2020)

0
7832

Со оваа уредба објавена во Службен весник 89 се утврдува висината на казнените камати во договорите склучени по објавувањето на вонредна состојба меѓу трговци и договорите во кои барем едната договорна страна не е трговец. Уредбата беше изменета во Службен весник 156 од 12.6.2020. Согласно член 1, став (2) од уредбата, за определувањето на висината…