Уредба со законска сила за примена на законот за данокот на додадена вредност (ажурирано на 18.5)

0
8121

Уредбата е објавена во Службен Весник 82 од 27.3.2020 и се однесува на можноста за издавање на електронска фактура за целите на ДДВ. Уредбата е изменета и дополнета во Службен Весник 102 од 14.4.2020. Важноста на одредбите од уредбата е уредена со дполнувањата од 18.5.2020 (Службен Весник 128). Согласно членот 1, став (2) од уредбата,…