Уредба со законска сила за примена на законот за туристичка дејност

0
8238

Уредбата е објавена во Службен Весник 80 од 27.3.2020. Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15, 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 31/20), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска…