Уредба со законска сила за примена на Законот за данок личен доход (ажурирано на 22.6)

0
8197

Во Службен Весник 79 од 26.3.2020 објавена Уредба со законска сила за примена на ЗДЛД за време на вонредната состојба. Користите од уредбата за даночните обврзници се продолжени за уште 2 месеци со промените објавени во Службен весник 169 од 22.6.2020. Согласно член 2, став (1) од Уредбата, обврзниците на ДЛД кои остваруваат доход од…