Уредба со законска сила за примената на законот за извршување (ажурирано на 12.6)

0
7789

Уредбата објавена во Службен Весник 86 од 1.4.2020 година и потоа поради утврдени недостатоци изменета во Службен Весник 103 од 16.4.2020. Уредбата уште еднаш беше изменета во Службен весник 156 од 12.6.2020 така што се уреди таа да важи „заклучно со истекот на 30 дена по престанувањето на вонредната состојба“ наместо до 30.6.2020 како што…