Уредба со законска сила за начинот на промена на договорни услови на кредитни изложености кај банки и штедилници

0
8090

Согласно членот 1 од Уредбата, на начинот на промени на договорните услови на кредитните изложености на банките и штедилниците спрема физичките лица и нефинансиските правни лица, како и спрема солидарните должници и заложните должници врз основа на секоја од кредитните изложености, извршени согласно со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување…