Уредба со законска сила за ЗТД (ажурирано на 29.5)

0
6222

Во Службен Весник 123 од 13.5.2020 објавена уредба со законска сила за ЗТД, додека на 29.5.2020 во Службен весник 140 истата е изменета и дополнета. За веродостојноста на сметководствените документи врз основа на кои се водат трговските книги, за рокот за усвојување на ревидираните финансиски извештаи, како и за рокот за доставувањето на одобрените финансиски…