Уредба со законска сила за ЗТД

0
323

Во Службен Весник 123 од 13.5.2020 објавена уредба со законска сила за ЗТД, со која се уредува дека и скенираните документи се сметаат за веродостојни и се продолжуваат роковите за поднесок на одобрени финансиски извештаи и годишен извештај за работењето за 2019 година.

За веродостојноста на сметководствените документи врз основа на кои се водат трговските книги, како и за рокот за доставувањето на одобрените финансиски извештаи за 2019 година до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар на Република Северна Македонија, за време на траењето на вонредната состојба, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

За веродостојни сметководствени документи врз основа на кои се водат трговските книги се сметаат и скенирани документи доставени по електронски пат.

Рокот за доставување на одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа за 2019 година на големите и средни трговци организирани како друштва со ограничена одговорност, до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар на Република Северна Македонија, престанува да тече за време на траењето на вонредната состојба и продолжува по престанокот на траењето на вонредната состојба, за онолку денови колку што траела вонредната состојба.