Уредба за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки

0
8781
property-value

Во Службен Весник 277 од 28.12.2019 беше објавена Уредбата за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства на која ќе и посветиме и посебен Стручен напис. Во продолжение следи само кус осврт на пропишаните годишни амортизациони стапки…