Уредба за Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (пречистен текст од 27.5.2020)

0
6074

Уредбата беше првично објавена во Службен весник 89/20 а потоа дополнета во Службен весник 136/20. Како особено значаен го издвојуваме новиот член 2-б од пречистениот текст на уредбата со законска сила кој можете да го прочитате во продолжение. Уредба со законска сила за примена на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност за…