Уплати во доброволен пензиски фонд во 2023 – даночен третман од аспект на ЗДЛД и ЗДД

0
389

Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување претставува пензиско осигурување на доброволна основа финансирано со капитализација на средствата. Во ова осигурување се вклучени физички лица кои не се опфатени во задолжително пензиско осигурување и физички лица кои се опфатени во тоа осигурување заради остварување дополнителен приход. Друштвата за управување…