Уплати во доброволен пензиски фонд во 2024 – даночен третман од аспект на ЗДЛД и ЗДД

0
57

Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување претставува пензиско осигурување на доброволна основа финансирано со капитализација на средствата. Во ова осигурување се вклучени физички лица кои не се опфатени во задолжително пензиско осигурување и физички лица кои се опфатени во тоа осигурување заради остварување дополнителен приход. Друштвата за управување…