Туристички услуги од аспект на ДДВ

0
1944

Независно од општите одредби од Законот за данокот на додадена вредност (ЗДДВ), во поглед на оданочувањето на туристички услуги е предвидена посебна форма на оданочување опфатена со член 38 од ЗДДВ. Токму ова ги прави овие услуги и нивниот правилен даночен третман многу интересна тема. Туристички-услуги-од-аспект-на-ДДВ-29.11.2021Download…