Туристички услуги од аспект на ДДВ

0
529

Независно од општите одредби од Законот за данокот на додадена вредност (ЗДДВ), во поглед на оданочувањето на туристички услуги е предвидена посебна форма на оданочување опфатена со член 38 од ЗДДВ. Токму ова ги прави овие услуги и нивниот правилен даночен третман многу интересна тема. Повеќе во врска со туристичките услуги во системот на ДДВ…