Трансферни цени

0
362

Трансферните цените подрзабираат поставување на цената за стоки и услуги што се продаваат помеѓу контролирани (или поврзани) правни лица во рамки на една групација. На пример, ако подружница (компанија „ќерка“) продава стока на матична компанија (компанија „мајка“), трошокот за тие стоки што ги плаќа „мајката“ е трансферната цена. Во продолжение ќе се осврнеме на оваа…