Трансферни цени

0
678

Со членот 12-а од Законот за данокот на добивка (ЗДД) е дефинаран рокот за поднесок на извештајот за трансферни цени и тоа најдоцна до 30.9 во тековната за претходната година. Самиот извештај за трансферни цени нема пропишан изглед (класичен формулар) но постетуваме на Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени, видовите методи…