Субвенционирање на придонесите на вработените од медиумите

0
1272

Во Службен весник број 156 од 12.6.2020 донесена Уредба со законска сила со која се регулира субвенционирањето на придонесите на вработените во медиумите.

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработените во медиумите кои работеле и известувале за надминување на состојбата со COVID19 за време на траење на вонредната состојба, за месец јуни, јули и август 2020 година.

Терминологија која ја употребува Уредбата

1) „Обврзник за пресметка и уплата на придонесите“ е работодавачот- медиумот согласно Законот за придонесите од задолжително социјално осигурување (работодавач – медиум).
2) „Осигуреник“ е физичко лице задолжително осигурено според законите кои го уредуваат системот на задолжително социјално осигурување.

Износ на субвенцијата

На работодавачот – медиум, за секој осигуреник за месец јуни, јули и август 2020 година му се субвенционира 100% од износот за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување.

Услови за користење на поддршката

Согласно членот 4 од уредбата, субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување од членот 3 на оваа уредба со законска сила, се врши за онoj работодавач-медиум коj не отпуштил ниту еден вработен со состојба на 15 март 2020 година заклучно со последниот ден за кој користeл субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување, освен заради:

  1. пензионирање и смрт на работник;
  2. откажување на договорот за вработување од страна на работникот;
  3. откажување на договорот за вработување без отказен рок од страна на работодавачот поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски;
  4. спогодбено преземање на работник;
  5. престанување на важноста на договорот за вработување врз основа на судска пресуда;
  6. престанување на важноста на договорот за вработување поради утврдена трајна неспособност за работа и
  7. бројот на вработените кај работодавачот-медиум на денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила да не е под три лица.

Покрај ова, согласно со ставот 2 од членот 4, исплатената плата на осигуреникот за месец февруари 2020 година, за кој се обезбедува субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување да не смее да е намалена во периодот на користењето на субвенционирањето и два месеци потоа.

Рабодотавачот-медиум кој го искористил правото на субвенционирање на придонесите, а не ги исполнил овие услови од членот 4 од уредбата, должен е да го врати износот на субвенции за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија!

Дополнително, согласно со членот 7, став 1, работодавачот-медиумот може да користи субвенција за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, согласно оваа уредба со законска сила, доколку не е објавен на Листата на должници број 03/2020 објавена од страната на Управата за јавни приходи.

Работодавачот-медиум кој користел субвенција за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување должен е да ги врати добиените финансиски средства во целост, доколку по извршена контрола од страна на Управата за јавни приходи и/или Државниот инспекторат за труд, се утврди врз основа на решение за утврдена неправилност дека работодавачот – медиум не ги исполнил претходно наведените услови од членот 4 став 1 и 2 и членот 7 став 1!

Понатаму, согласно членот 5, став 5, работодавачот – медиумот може да користи субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување, согласно оваа уредба со законска сила, доколку:

  • медиумот имаат дозвола за телевизиско или радио емитување, доделена од страна на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата) и се регистрирани во регистарот на телевизии и регистарот на радија на Агенцијата и хостирани во Република Северна Македонија;
  • печатените медиуми од општ информативен карактер кои објавуваат содржина насочена кон непрекинато информирање на јавноста за тековните политички, економски, социјални и културни прашања, регистрирани и хостирани на територијата на Република Северна Македонија и кои се регистрирани во регистарот на издавачи на печатени медиуми на Агенцијата, и
  • електронските медиуми (портали) кои ги имаат веродостоен импресум (уредник, редакција), контактподатоци и адреса, да имаат регистрирано правно лице и хостирано домеин во Република Северна Македонија и транспарентно да ја декларираат сопственоста.

Поврзано со овој услов, ако агенцијата утврди дека работодавачот-медиум кој искористил субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување, а не ги исполнил условите од горната листа, во рок од еден ден ја известува Управата за јавни приходи и Државниот инспекторат за труд, за постапување по службена должност.

Постапка за добивање на поддршка

За остварување на правото за субвенционирање на придонесите, работодавачот-медиум поднесува Барање за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување до Управата за јавни приходи. Во

Барањето, работодавачот-медиум приложува Изјава од застапникот по закон за исполнетоста на условите од членот 4 од оваа уредба со законска сила.

Поднесувањето на Барањето се врши преку системот Е-даноци на Управата за јавни приходи, а комплетното барање од ставот го проверува и потврдува Управата за јавни приходи, во рок од пет дена од денот на неговото поднесување.

Барањето може да го погледнете во продолжение:


Работодавачот – медиум во Месечната пресметка за интегрирана наплата (МПИН образец), што ја поднесува до Управата за јавни приходи, за осигуреникот за коj бара субвенционирање на плаќањето на придонеси во полето 3.23 внесува шифра 630.

Управата за јавни приходи, за осигурениците за кои е одобрено субвенционирање, го намалува износот на обврската за плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување за износот на одобреното субвенционирање на придонесите.


Податоците за одобреното субвенционирање на плаќање на придонеси, Управата за јавни приходи ги доставува до Министерството за труд и социјална политика, најдоцна до 20-ти во месецот за претходниот месец.

Износот на одобрените субвенции на придонеси во претходниот месец го уплатува Министерството за труд и социјална политика на посебни сметки за придонеси од задолжително социјално осигурување на осигуреникот, најдоцна во рок од 10 дена од прием на податоците од страна на Управата за јавни приходи.