Субвенционирање на придонесите за време на вонредната состојба (ажурирано на 5.5)

0
8075

Во Службен Весник 92 од 6.4.2020 објавена новата уредба. Истата беше дополнета и претрпе измени објавени во Службен Весник 116 од 5.5.2020. Позначајните поенти од измените се подолу во текстот означени во црвено. Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување,…