Субвенционирање на придонесите за време на вонредната состојба (ажурирано на 5.5)

0
1778

Во Службен Весник 92 од 6.4.2020 објавена новата уредба. Истата беше дополнета и претрпе измени објавени во Службен Весник 116 од 5.5.2020. Позначајните поенти од измените се подолу во текстот означени во црвено.

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, за месеците април, мај и јуни 2020 година.

Во контекстот на оваа уредба, одделните изрази употребени во истата го имаат следново значење:

 1. Работодавач“ е секој правен субјект кој вработува работници врз основа на договор за вработување и физичко лице вршител на самостојна дејност кој вработува работници врз основа на договор за вработување, како и работодавач корисник согласно Законот за приватни агенции за вработување;
 2. Обврзник за пресметка и уплата на придонеситее правно лице, самовработено лице согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување и приватната агенција за вработување (во натамошниот текст: обврзник);
 3. Осигуренике физичко лице задолжително осигурено според законите кои го уредуваат системот на задолжително социјално осигурување.

Во кои случаи не може да се користат субвенции согласно оваа уредба?

 • Субвенции не може да користи орган на државна и на локална власт и други државни органи основани согласно со Уставот на Република Северна Македонија и со закон, институции кои вршат дејност од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи, јавни претпријатија и трговски друштва основани од Република Северна Македонија, општините, градот Скопје и општините во градот Скопје;
 • Субвенции не може да користи приватна агенција за вработување за осигуреник кој е отстапен кај обврзник од претходната точка;
 • Субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување не може да се користи за лицe – работник со дополнително работење со неполно работно време кај друг работодавач, согласно членот 121 од Законот за работните односи.

Колку изнесуваат субвенциите?

Во овој дел уредбата претрпе измена од само еден збор, но со доста големо значење во врска со пресметката на максималниот износ на субвенцијата. Имено, наместо максималниот износ на субвенцијата да биде пресметан врз основа на платата за месец јануари 2020, истиот ќе се смета врз основа на просечната плата објавена во јануари 2020.

На работодавач, за секој осигуреник, за месеците април, мај и јуни 2020 година, му се субвенционира износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување во висина од 50% од пресметаните придонеси од задолжително социјално осигурување од страна на обврзникот, но најмногу до 50% од придонесите од задолжително социјално осигурување пресметани на просечната бруто плата по работник во Република Северна Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавена во месец јануари 2020 година.

Просечната бруто плата по вработен објавена во јануари кај нас изнесуваше 38.319 денари. Придонесите во таа плата изнесуваат 10.729 денари, а 50% од тој износ е 5.365, наместо првично предвидените 5.752 денари. 5.365 денари е и највисокиот износ на поединечна субвенција по осигуреник осигуран на цело работно време која може да се користи.

Услови за добивање на субвенциите

Во делот на условите уредбата претрпе сериозни измени. Прво, во однос на мерењето на намалувањето на приходите нема да се земаат предвид еднократните приходи кои не произлегуваат од редовното работење, со што оваа уредба се усогласи со уредбата за финансиска поддршка кај работодавачите. Понатаму, исто така конзистентно со уредбата за финансиска поддршка, се дефинираа исклучоци во кои може да се намали бројот на вработени и максималниот процент до кој може да се намали бројот на вработени и се допрецизира одредбата за забраната за исплата на дивиденди и бонуси при користење на оваа мерка.

Добивањето на помошта е условено со исполнувањето на неколку критериуми како намален промет, задржување на број на вработени и неисплатување на дивиденди и бонуси.

Конкретно, уредбата ги набројува следните услови за добивање на помош во форма на субвенција за придонесите:

 • Намалување на приходите од 30% и тоа конкретно:
  • намалувањето на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење во месец април 2020 година, во месец мај 2020 или во месец јуни 2020 година, да изнесува повеќе од 30% во однос на просечните вкупни приходи на месечно ниво намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење остварени во 2019 година;
  • за работодавач кој е запишан во соодветен регистар (основан) по месец март 2019 година, вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за месец април 2020 година, месец мај 2020 и месец јуни 2020 година да се помали за најмалку 30% во однос на просечните вкупни приходи на месечно ниво намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и месеците јануари и февруари 2020 година;
  • за работодавачот кој врши дејност од сезонски карактер, намалувањето на просечните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за последниот сезонски период од четири месеци споредено со просечните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за сезонскиот период од истите четири месеци во претходната година да изнесува повеќе од 30%;
 • Бројот на вработени кај работодавачот кој побарува финансиска поддршка, земајќи ги во предвид и вработените преку приватна агенција за вработување за времетраење на субвенционирање на исплaта на придонеси од задолжително социјално осигурување согласно оваа уредба со законска сила и два месеци по нејзиното престанување (заклучно со месец август 2020 година), во однос на бројот на вработени во месец април 2020 година, да не е намален, освен заради:
  1. пензионирање и смрт на работник;
  2. откажување на договорот за вработување од страна на работникот;
  3. откажување на договорот за вработување без отказен рок од страна на работодавачот поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски;
  4. спогодбено преземање на работник;
  5. престанување на важноста на договорот за вработување врз основа на судска пресуда и
  6. престанување на важноста на договорот за вработување поради утврдена трајна неспособност за работа.

Вкупниот број на вработени кај работодавачот-корисник на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, да не е намален заклучно со месец август 2020 година, за повеќе од:

15% кај работодавач кој имал до 50 вработени во месецот за кој користел субвенција;

– 10% кај работодавач кој имал од 51 до 250 вработени во месецот за кој користел субвенција и

– 5% кај работодавач кој имал над 250 вработени во месецот за кој користел субвенција.

 • да не исплатува дивиденда на сопствениците, како и да нема извршено исплата по основ на награда за деловна успешност на работодавачот со шифра 102 во Месечната пресметка за интегрирана наплата (МПИН образец) на вработените и органите на управување и надзор на работодавачот, од денот на влегувањето во сила на оваа уредба, до денот на исплатата на платата за месец јуни 2020 година.

Корелација на оваа уредба со уредбата за финансиска поддршка на работодавачите и со Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата

И во овој дел оваа уредба се усогласи со уредбата за финансиска поддршка за работодавачите.

Користењето на помош по основ на оваа уредба се исклучува со користењето на помош по некои други уредби и закони, односно конкретно:

 • Субвенционирање на износот за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување согласно оваа уредба со законска сила, не може да се оствари доколку работодавачот користи финансиска поддршка заради исплата на плати во износ од најмногу 14.500 денари месечно по работник за месеците април и мај 2020 година согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено – економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, освен за
  • работодавачите кои ги вршат дејностите наведени согласно со Националната класификација на дејности – НКД Рев. 2:
   • угостителска дејност (шифра 56 – дејности за подготовка и служење на храна),
   • туризам (шифра 79 – туристички агенции организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги како и дејностите поврзани со нив и шифра 55 – објекти за сместување) и
   • транспорт (шифра 49 – копнен транспорт и цевоводен транспорт, шифра 50 – воден транспорт, шифра 51 – воздухопловен транспорт и шифра 52 – складирање и помошни дејности во превозот)
  • кои за 2018 и 2019 година немаат искажано загуба после оданочување и
  • немаат неплатени јавни давачки (данок на додадена вредност, данок на добивка, данок на личен доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, како и акцизи и царини) согласно со објавената Листата на должници на доспеани и неплатени долгови бр. 03/2020 објавена на веб страната на Управата за јавни приходи и
  • заклучно со 29.2.2020 година не доцнел со плаќање на обврските по основ на кредити подолго од 90 дена од денот на достасаноста, согласно податоците за задолженост од соодветен регистар/биро.
 • Субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување согласно оваа уредба со законска сила не може да се користи истовремено за вработен за кој работодавачот користи субвенционирање согласно Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 239/19).

Враќање на субвенцијата по инспекциски надзор (поради утврдено неисполнување на условите пропишани со оваа уредба)

Работодавачот кој користел субвенција за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување должен е да ги врати добиените финансиски средства во целост, доколку по извршена контрола од страна на Управата за јавни приходи и/или Државниот инспекторат за труд, се утврди дека работодавачот не ги исполнил условите за добивање субвенции или бил корисник на друга помош која се исклучува со помошта од оваа уредба (нето плата 14.500 или согласно Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата), врз основа на решение за утврдена неправилност.

Во овој случај работодавачот е должен да го врати износот на субвенции за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија.

Враќање на субвенцијата на крајот на годината согласно податоците од поднесените даночни биланси и годишни сметки

Во уредбата е вметнат и механизам за враќање на субвенциите под одредени услови. Имено, работодавачот кој го искористил правото на субвенционирање за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, должен е примените финансиски средства да ги врати во Буџетот на Република Северна Македонија, но најмногу до износот од 50% од:

 • остварениот финансиски резултат за 2020 година зголемен за износот на оданочивите расходи и помалку искажаните приходи од Даночниот биланс;
 • остварениот финансиски резултат од Билансот на успех (добивка пред оданочување) за 2020 година за обврзниците кои се во режимот на годишен данок на вкупен приход;
 • износот на искажаниот финансиски резултат пред оданочување во образецот Б, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели од Годишниот даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност.

Враќањето ќе се изврши на три месечни рати без камата во месец април, мај и јуни 2021 година а во спротивно Управата за јавни приходи ќе изврши наплата по службена должност.

Постапка за остварување на правото на субвенции

За остварување на правото на субвенции, работодавачот поднесува Барање за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување до Управата за јавни приходи.

Во Барањето, работодавачот приложува Изјава од застапникот по закон за исполнетоста на условите и дека не користи помош од други закони и мерки кои се исклучуваат со помошта од оваа уредба.

Поднесувањето на Барањето се врши преку системот Е-даноци на Управата за јавни приходи, а комплетното барање го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од пет дена од денот на неговото доставување.

Обврзникот во Месечната пресметка за интегрирана наплата (МПИН образец), што ја поднесува до Управата за јавни приходи, за осигуреникот за коj бара субвенционирање на плаќањето на придонеси во полето 3.23 внесува шифра 620.

Управата за јавни приходи, за осигурениците за кои е одобрено субвенционирање, го намалува износот на обврската за плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување за износот на одобреното субвенционирање на придонесите.

Податоците за одобреното субвенционирање на плаќање на придонеси Управата за јавни приходи ги доставува до Министерството за труд и социјална политика, најдоцна до 20-ти во месецот за претходниот месец.

Износот на одобрените субвенции на придонеси во претходниот месец го уплатува Министерството за труд и социјална политика на посебни сметки за придонеси од задолжително социјално осигурување, најдоцна во рок од 10 дена по прием на податоците од страна на Управата за јавни приходи.

Целиот текст на уредбата, како што беше објавен во Службен Весник 92/2020 заедно со Барањето може да ги преземете во продолжение.

Измените и дополнувањата објавени во Службен Весник 116/2020 може да ги преземете во продолжение:

Пречистен текст од уредбата може да најдете во продолжение.