Статусни промени кај ТД (присоединување, спојување, поделба) од аспект на ЗДДВ и Законот за даноците на имот

0
2724

Согласно Законот за трговските друштва (ЗТД) статусните промени ги опфаќаат присоединувањето, спојувањето и поделбата на трговските друштва на начинот и според условите определени со овој закон. Овие три ситуации се поврзани со конкретни постапки кои може да бидат комплицирани и долготрајни а особено треба да се внимава на даночниот аспект кај овие ситуации, особено во…