Сметководствен третман на залихите во трговија и производство

0
110

Во овој напис ќе се осврнеме на третманот на залихите како една од централните теми при подготовката на годишната сметка и финансиските извештаи на крајот на секој пресметковен период. Залихите и нивниот третман се дефинирани со МСС 2 и Оддел 13 од МСФИ за МСЕ. Заради фактот што ‘рбетот на нашата економија се токму МСЕ,…