Реинвестирана добивка: можност за намалување на даночна основа за ДД

0
1814

Во Законот за данок на добивка (ЗДД), пропишани се одредби за даночни олеснувања односно ослободувања кои се состојат во можности за намалување на даночната основа за оданочување со данок на добивка и за намалување на пресметаниот данок на добивка. Една од, во пракса најчесто користените опции за даночни ослободувања односно намалување на даночната основа е…