Реинвестирана добивка: дилеми кои се јавуваат во пракса

0
2040

Во продолжение ќе се обидеме да одговориме на дел од најчесто поставуваните прашања кои се однесуваат на реинвестираната добивка. Правно лице почнува со инвестициски активности веднаш по уписот во трговскиот регистар при ЦР. Бидејќи во првата година имало претежно вложувања и само мал број продажби, друштвото е регистрирано во системот на олеснет даночен режим (приход…