Развојна банка АД Скопје објави ЈАВЕН ПОВИК Бр. 1, ПКФ-COVID

0
674

Објавен јавен повик од Развојната банка.

Максималниот износ на кредитот кој ќе биде одобрен на кредитокорисникот не може да биде повисок од 1.845.000 денари, а минималниот износ на кредитот не може да биде понизок од 184.000 денари и тоа:

 • на компании до 10 вработени, може да им се одобри кредит до 307.500 денари;
 • на компании со 11 до 50 вработени, може да им се одобри кредит до 922.500 денари;
 • на компании со 51 до 250 вработени, може да им се одобри кредит до 1.845.000 денари.

Бројот на вработени се зема од Билансот на успех од последната фискална година. Во случај да не постои ваков податок, кредитобарателот треба да поднесе изјава под полна морална, материјална и кривична одговорност за бројот на вработени со 31.12.2019 година.

Кредитите се пласират во денари без девизна клаузула.

Рокови на отплата: До 2 (две) години со вклучен грејс период од 6 (шест) месеци.

Критериуми за одобрување:

Квалификувани кредитокорисници се трговски друштва и трговци поединци активни во класата на дејности од Листата на класи на дејности предмет на финансирање од НКД (согласно основната дејност на друштвото-прилог 1) кои ги исполнуваат следните критериуми:

 • регистрирани се во Република Северна Македонија;
 • најмалку 51% кои се во приватна сопственост;
 • немаат неплатени даноци и придонеси, освен ако на истите им е одобрено одложено плаќање на даноците и придонесите во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
 • не се во постапка на стечај или ликвидација;
 • работат подолго од 6 месеци и имаат поднесено годишна сметка во централен регистар;
 • согласно финансиските извештаи за последната фискална година има главнина и резерви (наведен во билансот на состојба) не помалку од 50% од износот на бараниот кредит;
 • согласно податоците од кредитен регистар на НРБСМ со состојба од 31.01.2020 година се во класификација подобра или еднаква на Б (се врши пресметка на просечна ризичност) или кои немаат кредитна изложеност;
 • показателот за степенот на финансиска задолженост на компанијата треба да е помал од 4, а се пресметува како сооднос меѓу вкупни обврски по заеми и кредити/ главнина и резерви. Показателот се пресметува на база на биланс на состојба од последната фискална година;
 • показателот за тековна ликвидност треба да е најмалку 0,9, а се пресметува како сооднос меѓу тековни средства и кратокорочните обврски. Показателот се пресметува на база на биланс на состојба од последната фискална година.

Листа на дејности од НКД кои може да аплицираат за кредитната линија

ШифраН а з и в
49.10  Патнички железнички транспорт, меѓуградски
49.41Товарен патен транспорт
52.21  Услужни дејности поврзани со копнениот превоз
52.24  Претовар на товар
52.29  Останати придружни дејности во превозот
55.1  Хотели и слични објекти за сместување
55.10  Хотели и слични објекти за сместување
55.2  Одморалишта и останати објекти за пократок престој
56.1  Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на xрана
56.10  Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на xрана
56.29 Останати услуги за подготвување и служење на xрана
56.3 Подготовка и послужување на пијалаци
79.1 Дејности на туристичките агенции и организаторите на патувања (туроператори)
79.11 Дејности на туристичките агенции
79.12 Дејности на организаторите на патувања (туроператорите)

ДОПОЛНУВАЊЕ НА СООПШТЕНИЕТО ОД РАЗВОЈНАТА БАНКА:

Во врска со горенаведениот Јавен повик бр.1 објавен од РАЗВОЈНА БАНКА на ден 25.03.2020 година, Ве известуваме дека се проширува листата на дејности од НКД, кои може да аплицираат за кредитната линија, со следните дејности: 

Шифра   Н а з и в
 49.31Градски и приградски патнички копнен транспорт
 49.39Друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место
 50.3Внатрешен патнички воден транспорт

Воедно ве известуваме дека при оценка на поднесените апликации по Јавниот повик бр.1, нема да се применува критериумот за одобрување: 


• показателот за тековна ликвидност треба да е најмалку 0,9 а се пресметува како сооднос меѓу тековните средства и краткорочните обврски. Показателот се пресметува на база на биланс на состојба од последната фискална година.

Целиот повик може да го најдете на овој линк.