Пресметката и плаќање на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување по основ на реинвестирана добивка и донирани финансиски средства на спортски субјекти

0
1083

Во Сл. весник бр. 303/2021 беше објавен изменет и дополнет „образец ДД-ДО“ – Пресметка на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување и истиот од 1.1.2022 година е во примена. Измената на образецот ДД-ДО се состои во тоа што претходното поле „Даночен период“ се замени со „Датум на престанување на условите за…