Пресметката и плаќање на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување и поднесок на образец „ДД-ДО“

0
305

Обврската за поднесување на овој образец е предвидена во член 39 став 2 од Законот за данокот на добивка (ЗДД). Овој образец даночните обврзници го поднесуваат во ситуациите кога: Престануваат условите за даночно ослободување по основ на реинвестирана добивка (член 28 ставови (3) и (4) од ЗДД); Престанување на условите за даночно ослободување по основ…