Пренесување на даночнa загубa за намалување на даночна основа во идни периоди и поднесок на ДД 01

0
3551

31.3 е крајниот рок за поднесок на ДД-01 заради стекнување со правото за намалување на даночната основа за данок на добивка во наредните даночни периоди. Потсетуваме дека согласно членот 4 од Законот за изменување и дополнување на законот за данокот на добивка (ЗИДЗДД) од Службен весник 290/20, доколку во 2020 и 2021 година даночниот обврзник…