Предлог измени и дополнувања во Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (објавени на 9.9.2020 на ЕНЕР)

0
4809

Овие измени ги засегаат пред се колегите кои се и регистрациони агенти односно се занимаваат со давање на услуги врзани со регистрацијата на трговски друштва и други правни лица. Целта на Предлог законот е поедноставување на условите и постапката за отварање нова фирма и нејзино отпочнување со работа, на начин што преку едношалерскиот систем воспоставен…