Преглед на рокови за КПУ и останати обврски и рокови по ЗВСР

0
397

Бидејќи во минатиот период добивме доста прашања од нашите претплатници поврзани со ЗВСР, во продолжение даваме осврт на поважните законски одредби поврзани со обврската за апсолвирање на часови КПУ и останатите обврски и рокови согласно Законот. Рокови за КПУ Согласно член 64 од преодните и завршни одредби од ЗВСР: 📌 За колеги кои започнале со…